Eetilise käitumise põhimõtted

Tallinna Tugikeskus Juks eetilise käitumise põhimõtetes tuuakse välja aktsepteeritud käitumisnormid ja väärtused, millest me oma tegevustes lähtume. Lisaks juhindume me oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist ja rahvusvahelistest õigusaktidest ning konventsioonidest. Eetilise käitumise põhimõtete dokument respekteerib ja kindlustab teenuse kasutajate väärikuse, edendab sotsiaalset õigust ja kaitseb neid lubamatute riskide eest.
Asutuse eetilise käitumise põhimõtted vaadatakse üle vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja vajadusel viiakse sisse parandused / täiendused.